PRIVACY BELEID DYNAGRAPHIC BVBA


WIE ZIJN WIJ?

Dynagraphic bvba, met maatschappelijk zetel gevestigd te Grauwmeer 1/76 bus73, 3001 Leuven is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Dynagraphic bvba - Bollenberg 25/3  - 3210 Lubbeek

Tel 016 255 789


WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Dynagraphic bvba verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens, welke zij rechtstreeks van u verkrijgt:


WAAROM VERWERKEN WIJ U GEGEVENS?

Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken:

· om de door u geplaatste opdracht te kunnen verwerken/ uitvoeren, o.m. om het afgewerkte opdracht bij u te kunnen afleveren;


OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Wij zullen de gegevens die u ons verstrekt voor bovengenoemde doeleinden verwerken omdat:


AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Dynagraphic bvba geeft persoonsgegevens niet door, behalve zoals hierna beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen die door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met ons privacybeleid.


HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Dynagraphic bvba zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Dynagraphic bvba gedurende een periode van maximaal 10 jaar kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.


WELKE RECHTEN HEEFT U?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dynagraphic bvba.

U kan zich in elk geval verzetten tegen welke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van de persoons- gegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van Dynagraphic bvba.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dynagraphic.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het pas- poort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Dynagraphic bvba houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Dynagraphic bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be

DYNAGRAPHIC Bvba | Bollenberg 25/3 -3210 Lubbeek - Belgium | Phone +32 16 255 789 | info@dynagraphic.be

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

Sets a technical cookie recording you deny consent, you won't be asked again.

Removes the consent cookie from your browser.